Polityka prywatności

1) Przetwarzanie danych osobowych

A) Powyższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.texma.pl (zwanej dalej: „Stroną”).

B) Właścicielem Strony i jednocześnie administratorem danych jest Grzegorz Maciejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Texma Grzegorz Maciejewski z siedzibą w Łodzi (92-619), ul. Wybickiego 12A, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez , NIP: 728-012-93-64, REGON: 470565809, zwany dalej Texma.

C) Dane osobowe zbierane przez Texma za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

2) Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa

A) Texma zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

B) Dane osobowe podane przez Klientów: imię i nazwisko, adres do wysyłki (miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, firma przedsiębiorcy, numer NIP.

C) Dane przetwarzane są w następujących celach:
▪ w celu realizacji składanych przez zamówień,
▪ w celu wypełniania obowiązków przechowywania dowodów księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
▪ w celu rozpatrywania składanych reklamacji.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy sprzedaży oraz  świadczenie usług za pośrednictwem Strony. Przekazanie danych osobowych do Texma jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie zakupów.

3)  Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

A) Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Texma przy prowadzeniu Strony. Dostawcy usług, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Texma. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługi hostingowe, usługi księgowe, firmy kurierskie.

B) Wyżej wymienione podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy zawartej z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

C) Dane osobowe Klientów przechowywane są tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Texma i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

D) W przypadku skierowania żądania Texma udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4) Prawa osób, których dane dotyczą

A) Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

B) Prawo do wycofania zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

C) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

D) Prawo dp usunięcia danych osobowych – podstawa prawna: art. 17 RODO.

E) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

F) Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

G) W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Texma spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Texma nie będzie mógła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

5) Zarządzanie bezpieczeństwem

A) Texma zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

6) Pliki cookies

A) Texma nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Wyjaśniamy, że pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, tablecie pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Strona internetowa www.texma.pl nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników strony. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie strony.

7) Pozostałe

A) Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze strony. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: texma@texma.pl . W związku z ciągłym rozwojem naszej strony oraz postępem techniki, zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej.